© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Paragraaf 1.5 - Gebruiksmelding

Artikel 1.18 - Gebruiksmeldingplicht

Lid 1

Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding:

 • een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien:
  -  daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, of
  -  toepassing is gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 6 of 7 uit het oogpunt van brandveiligheid gegeven voorschrift, en
 • een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.

Lid 2

Het eerste lid is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarvoor een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist.

Lid 3

Het eerste lid, onderdeel a, onder 1, is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van:

 • een één- of meergezinswoning
 • een wegtunnel.

Lid 4

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het veranderen van een bouwwerk of van het gebruik daarvan, indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens.

Lid 5

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bouwwerk mede verstaan een gedeelte daarvan dat is bestemd om afzonderlijk te worden gebruikt.

Lid 1

Een gebruiksmelding wordt ten minste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik schriftelijk ingediend bij het bevoegd gezag.

Lid 2

Een gebruiksmelding langs elektronische weg wordt gedaan met gebruikmaking van het elektronische formulier dat op de datum van indiening van de gebruiksmelding beschikbaar is via de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 7.6 van de Wabo. Op die melding is artikel 4.3, eerste en tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht van overeenkomstige toepassing.

Lid 3

Een gebruiksmelding anders dan langs elektronische weg wordt gedaan met gebruikmaking van het formulier, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht. Indien de gebruiksmelding tegelijk met de indiening van een aanvraag om vergunning krachtens de Wabo wordt gedaan, wordt van de gebruiksmelding en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden hetzelfde aantal exemplaren ingediend als op grond van artikel 4.2, tweede en derde lid, van het Besluit omgevingsrecht van de aanvraag om vergunning en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden wordt ingediend. Indien de gebruiksmelding afzonderlijk wordt gedaan, worden deze en de daarbij te verstrekken gegevens en bescheiden in drievoud ingediend.

Lid 4

Bij de gebruiksmelding, bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, onderdeel a, onder 2, verstrekt de melder voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is gegevens en bescheiden waarmee de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk wordt gemaakt.

Lid 5

Bij de gebruiksmelding worden de volgende gegevens en bescheiden aan het bevoegd gezag verstrekt:

 • naam, adres en woonplaats van de melder en indien van toepassing, van de gemachtigde om te melden;
 • adres, kadastrale aanduiding dan wel ligging van het project en de aard en omvang van het project.

Lid 6

Voor zover dit naar het oordeel van het bevoegd gezag nodig is om aannemelijk te maken dat het gebruik voldoet aan de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften verstrekt de melder bij de gebruiksmelding, bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, onderdelen a, onder 1, en b, een situatieschets met noordpijl met een schaal die niet kleiner is dan 1:1.000, en per bouwlaag een plattegrondtekening met een schaal die niet kleiner is dan 1:100 bij een gebouw met een bruto vloeroppervlakte van minder dan 10.000 m² en niet kleiner dan 1:200 bij een grotere bruto vloeroppervlakte.

Op de plattegrondtekening is aangegeven:

 • schaalaanduiding;
 • per bouwlaag:
  -  hoogte van de vloer boven het meetniveau;
  -  gebruiksoppervlakte, en
  -  maximaal aantal personen;
 • per ruimte:
  -  vloeroppervlakte;
  -  gebruiksbestemming;
  -  bij ruimten voor meer dan 25 personen, de hoogste bezetting van die ruimte, en
  -  opstelling van inventaris en van inrichtingselementen als bedoeld in dit besluit, en
 • met aanduidingen van de plaats van, voor zover deze aanwezig zijn:
  -  brand- of rookwerende scheidingsconstructies;
  -  vluchtroutes;
  -  draairichting van deuren;
  -  zelfsluitende deuren als bedoeld in dit besluit;
  -  sluitwerk van deuren als bedoeld in artikel 6.25 en 7.12;
  -  vluchtroute-aanduidingen;
  -  noodverlichting;
  -  oriëntatieverlichting als bedoeld in artikel 6.5;
  -  brandmeldcentrale en brandmeldpaneel;
  -  brandslanghaspels;
  -  mobiele brandblusapparaten;
  -  droge blusleidingen;
  -  brandweeringang;
  -  sleutelkluis of -buis, en
  -  brandweerlift.

De aanduidingen zijn conform NEN 1413 voor zover deze norm daarin voorziet.

Lid 7

Bij een gebruiksmelding voor tijdelijk of seizoensgebonden gebruik van een bouwwerk wordt door de melder aangegeven voor welke periode of voor welke tijdvakken in een kalenderjaar het gebruik is beoogd.

Lid 8

Een gebruiksmelding kan betrekking hebben op meerdere bouwwerken op hetzelfde terrein of op met elkaar samenhangende terreinen.

Artikel 1.19 - Indiening gebruiksmelding

Lid 1

Het bevoegd gezag kan na een melding van een gebruik als bedoeld in artikel 1.18, eerste lid, onderdeel a, onder 1, nadere voorwaarden opleggen aan het gebruik indien deze noodzakelijk zijn voor het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Lid 2

Het is verboden in strijd te handelen met de nadere voorwaarden, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 1.22 - Wijzigen nadere voorwaarden gebruiksmelding  

Lid 1

Het bevoegd gezag kan de nadere voorwaarden, bedoeld in artikel 1.21, eerste lid, wijzigen:

 • indien een verandering van inzichten of van omstandigheden gelegen buiten het bouwwerk die bij de beoordeling van de melding een rol hebben gespeeld dit noodzakelijk maakt, en
 • op verzoek van de melder.

Lid 2

Het bevoegd gezag gaat niet over tot wijziging van de nadere voorwaarden, bedoeld in artikel 1.21, eerste lid, dan nadat het de melder in de gelegenheid heeft gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.


De melder krijgt door of namens het bevoegd gezag een bewijs van ontvangst toegezonden of uitgereikt, waarin de datum van ontvangst is vermeld.

Artikel 1.20 - Afhandeling gebruiksmelding

Artikel 1.21 - Nadere voorwaarden na gebruiksmelding