© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 7.3 - Veilig vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw

Doel

De kans voor personen op het ontstaan van hinder, gezondheids- of veiligheidsrisico anders dan ten gevolge van brand. als gevolg van het gebruik van een bouwwerk tot een aanvaardbaar minimum beperken.

Bepalingsmethode

NEN 2991 en NEN-EN-ISO 16.000-2

Terminologie & afkortingen

 • asbestvezels: de volgende in artikel 1, lid 1, onder a, van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 genoemde vezelachtige silicaten:
  -  actinoliet (CAS-nummer 77536-66-4);
  -  amosiet (CAS-nummer 12172-73-5);
  -  anthofylliet (CAS-nummer 77536-67-5);
  -  chrysotlel (CAS-nummer 12001-29-5);
  -  crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4); en
  -  tremoliet (CAS-nummer 77536-68-6);
 • bouwvallig: in slechte staat verkeren van een bouwwerk;
 • formaldehyde (CH2O): een kleurloos gas met een zeer sterke, onaangename geur (CAS-nummer 50-00-0);
 • methanal (CH;O): zie formaldehyde;
 • overbewoning: overschrijding van de woonbezettingsnorm;
 • restrisico: niet aanvaardbaar risico dat niet is afgedekt door een krachtens het Bouwbesluit 2012 of de Wet milieubeheer gegeven voorschriften;
 • zindelijke staat: een situatie waarbij een bouwwerk, erf of terrein zodanig is onderhouden dat geen overmatige stank, verontreiniging, gedierte of begroeiing optreedt of overmatige rommel aanwezig is.

Samenhang met andere artikelen


Artikel 7.17 - Aansturingsartikel

tabel 7.17 - toelichting

tabel 7.17 - toelichting -

Lid 1

Het gebruik van een bouwwerk, open erf en terrein is zodanig dat hinder, gezondheidsrisico's en andere veiligheidsrisico's dan brandveiligheidsrisico's voor personen in voldoende mate worden beperkt.


Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 7.17 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.


Artikel 7.22 - Restrisico gebruik bouwwerken, open erven en terreinen

toelichting


Onverminderd het bij of krachtens dit besluit of de Wet milieubeheer bepaalde is het verboden in, op of aan een bouwwerk of op een open erf of terrein voorwerpen of stoffen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen te gebruiken, waardoor:

 • op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze rook, roet, walm of stof wordt verspreid;
 • overlast wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van het bouwwerk, het open erf of terrein;
 • op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof of vocht of irriterend materiaal wordt verspreid of overlast wordt veroorzaakt door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen, of door schadelijk of hinderlijk gedierte, dan wel door verontreiniging van het bouwwerk, open erf of terrein, of
 • instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

protocol

Artikel 7.19 - Asbestvezels en formaldehyde

toelichting

Lid 1

De concentratie van asbestvezels in een voor personen toegankelijke ruimte van een bestaand bouwwerk is niet groter dan 100.000 ve/m³, bepaald volgens NEN 2991.

protocol

Lid 2

De concentratie van formaldehyde in een voor personen toegankelijke ruimte van een bouwwerk is niet groter dan 120 ug/m³, bepaald volgens NEN-EN-ISO 16000-2.

protocol

Artikel 7.18 - Overbewoning

toelichting

Lid 1

Een woonfunctie wordt niet bewoond door meer dan één persoon per 12 m² gebruiksoppervlakte.

protocol

Lid 2

Een woonwagen wordt niet bewoond door meer dan één persoon per 6 m² gebruiksoppervlakte.

protocol

Lid 3

Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op een woonfunctie waarin door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers opvang aan asielzoekers wordt geboden.

protocol

Artikel 7.21 - Zindelijke staat van bouwwerken, open erven en terreinen

toelichting


Een bouwwerk, open erf en terrein bevindt zich in een zodanig zindelijke staat, dat dit geen hinder voor personen en geen gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van personen oplevert.

protocol

Artikel 7.20 - Bouwvalligheid

toelichting


Een bouwwerk, open erf of terrein wordt niet gebruikt indien door of namens het bevoegd gezag is meegedeeld dat dit in verband met bouwvalligheid van een in de nabijheid gelegen bouwwerk gevaarlijk is.

protocol

Artikel 7.23 - Kooldioxidemeter - Asbestvezels en formaldehyde

toelichting

Lid 1

Een verblijfsruimte in een onderwijsfunctie voor basisonderwijs heeft een kooldioxidemeter.

protocol

Lid 2

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde.

protocol