© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 6.3 - Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw

Doel

Een zodanige watervoorziening dat het water dat door een distributiebedrijf voor water wordt aangeleverd ook bij de tappunten van voldoende kwaliteit is, ten behoeve van drinkwater dat geschikt is voor menselijke consumptie en hygiëne.

Bepalingsmethode

NEN 1006:2011 en NEN 1006:1990

Terminologie & afkortingen

 • collectief leidingnet: een leidingwaterinstallatie waarmee na de aansluitmogelijkheid op het distributienet, leidingwater aan derden ter beschikking kan worden gesteld; hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een leidingwaterinstallatie voor drinkwater:
  -  in een woongebouw vanaf de centrale aansluitmogelijkheid tot aan het aansluitpunt in een woning;
  -  in een niet tot bewoning bestemd gebouw, zoals een kantoor, school of ziekenhuis; en
  -  op een kampeerterrein of een industrieel complex.
 • drinkwater: leidingwater bestemd of mede bestemd om te drinken, te koken of voedsel te bereiden dan wel voor andere huishoudelijke doeleinden, met uitzondering van warmtapwater, dat door middel van leidingen ter beschikking wordt gesteld aan consumenten of andere afnemers;
 • drinkwaterinstallatie: leidingwaterinstallatie voor de afname van drinkwater;
 • hotspot: een plaats in de drinkwaterinstallatie waar water tot boven 25 °C kan opwarmen of uit een warmtapwaterleiding waar dat water niet tot beneden 25 °C kan afkoelen; om te bepalen of een drinkwaterleiding of een warmtapwaterleiding vrij van hotspots is, kan gebruik worden gemaakt van de “ISSO Checklist ‘hotspots’ in waterleidingen” of voor woningen van “ISSO/SBR-publicatie 811 Ontwerpen van legionellaveilige woningen”;
 • huishoudwater: leidingwater dat niet voldoet aan de eisen van drinkwater en dat uitsluitend is bestemd voor toiletspoeling, gebruik in een wasmachine of het besproeien van de tuin;
 • leidingwaterinstallatie: samenstel van leidingen, fittingen en toestellen dat middellijk of onmiddellijk is aangesloten op het distributienet van een drinkwaterbedrijf;
 • warmtapwater: verwarmd drinkwater.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 6.2 - Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw
Het veilig kunnen afnemen en gebruiken van energie en het bereiken van de in een warmteplan aangegeven mate van energiezuinigheid en bescherming van het milieu.

Artikel 6.11 - Aansturingsartikel

toelichting

toelichting -

Lid 1

Een bouwwerk met een voorziening voor drinkwater of warmwater heeft een voorziening voor drinkwater of warmwater die de gezondheid niet nadelig beïnvloedt.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.

Lid 1

Een voorziening voor drinkwater voldoet aan NEN 1006.

protocol

Lid 2

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde.

protocol

Artikel 6.12 - Drinkwatervoorziening

toelichting

Lid 1

Een voorziening voor warmwater voldoet aan NEN 1006.

protocol

Lid 2

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste lid bepaalde.

protocol

Artikel 6.13 - Warmwatervoorziening

toelichting


Een in artikel 6.12 bedoelde watervoorziening is aangesloten op het openbare distributienet voor drinkwater, indien:

 • de aansluitafstand niet groter is dan 40 m, of
 • de aansluitafstand groter is dan 40 m en de aansluitkosten niet hoger zijn dan bij een aansluitafstand van 40 m.

protocol

Artikel 6.14 - Aansluiting op het distributienet voor drinkwater

toelichting