© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 6.13 - Technische bouwsystemen

Doel

In de gebruiksfase van een gebouw te komen tot een optimaal energiegebruik van gebouwgebonden installaties voor:
-  het verwarmen en koelen;
-  het ventileren; en
-  het bereiden van warmtapwater.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

 • afgifterendement: de verhouding tussen de door het systeem in een gebouw of deel daarvan afgegeven nuttige warmte ter dekking van de warmtebehoefte of nuttige koude ter dekking van de koelbehoefte en de in een bepaalde maand door het distributiesysteem afgegeven warmte of koelte; dit rendement wordt bepaald door:
  -  de verliezen in het afgiftedeel van het systeem, waaronder:
      -  de afgifteverliezen door scheidingsconstructies naar de buitenlucht;
      -  aangrenzende onverwarmde ruimten;
      -  aangrenzende onverwarmde serres; en
      -  aangrenzende sterk geventileerde ruimten;
  -  een niet op de vraag afgestelde regeling voor een woonfunctie; waaronder het ontbreken van individuele warmtekostenverdeling per woning of wooneenheid;
 • distributierendement: verhouding tussen de door het distributienet afgegeven warmte of koude en de door de opwekkingsinstallatie(s) aan het systeem afgegeven warmte of koude; dit rendement wordt per verwarmingssysteem of koelsysteem bepaald en, voor zover van toepassing, door de volgende verliezen:
  -  de warmte- of koudeverliezen van het distributiesysteem binnen het gebouw, inclusief de verliezen door het gelijktijdig verwarmen en koelen in een utiliteitsgebouw of deel daarvan;
  -  de warmte- of koudeverliezen van het distributiesysteem van de gebouwgebonden warmtelevering op afstand, buiten het gebouw, maar op het perceel;
  -  de warmte- of koudeverliezen van het distributiesysteem van externe warmtelevering buiten de perceelgrens;
 • koelsysteem: technisch bouwsysteem met als doel het koelen van een ruimte binnen een gebouw of een gedeelte daarvan; door middel van het toevoeren van koude of het ontvochtigen van lucht of een combinatie van beide (dus zowel de opwekker, zoals een koudeopslag of koelmachine, de distributie, zoals de leidingen en de pomp, als de afgifte; zoals een inblaasrooster of koelleidingen in een wand of vloer);
 • opwekkingsrendement: jaargebruiksrendement voor:
  -  warmte: op bovenwaarde van de gehele warmteopwekkingsinstallatie; eventueel inclusief stilstand- of stand-by-verliezen van de opwekkingstoestellen en inclusief de verliezen van eventueel aanwezige
      warmteopslag, maar zonder hulpenergie;
  -  koude: de gehele koudeopwekkingsinstallatie inclusief de verliezen van eventuele koudeopslag;
  -  elektriciteit;
  1/3,6 voor levering uit het openbare net (formule 5.14a van NEN 7120); 1/2,56 voor levering van op het eigen perceel of met toepassing van NVN 7125 binnen het gebied geproduceerde
      elektriciteit (tabel 5.4 van NEN 7120) en ½ voor exporteren van elektriciteit;
 • systeemrendement: verhouding tussen de door het technisch bouwsysteem nuttig geleverde energie voor het doelmatig functioneren van dat systeem en de door dat systeem aangewende primaire energie; hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen systeemrendement voor:
  -  een verwarmingssysteem;
  -  een warmtapwatersysteem; en
  -  een koelsysteem;
  bij een verwarmingssysteem en een koelsysteem is het systeemrendement (η
  sys) afhankelijk van:
  -  het opwekkingsrendement (η
  gen);
  -  het distributierendement (η
  dis);
  -  het afgifterendement (η
  em); en
  -  een correctie voor hulpenergie (η
  sys;cor);
  in formulevorm: η
  sys = ηgen x ηdis x ηem - ηsys;cor
  het systeemrendement van een warmtapwatersysteem is afhankelijk van:
  -  de netto warmtebehoefte aan warmtapwater in een maand (Q
  w;nd;mi);
  -  de hoeveelheid gebruikte energie ten behoeve van warmtapwater in een maand (E
  w;ci); en
  -  elektrische hulpenergie voor eventueel aanwezige circulatiepompen (W
  w;aux);
 • technisch bouwsysteem: gebouwgebonden samenstelling van alle bestanddelen van een installatie; waaronder de isolatiekenmerken daarvan; die is bedoeld voor het verwarmen, koelen, ventileren; of het voorzien van warmtapwater, of een combinatie daarvan, van een gebouw of een gedeelte daarvan
 • ventilatiesysteem: technisch bouwsysteem, geen onderdeel uitmakend van een verwarmingssysteem of koelsysteem; dat verse lucht toevoert of verontreinigde binnenlucht afvoert, of een combinatie daarvan;

Samenhang met andere artikelen


Artikel 6.54 - Aansturingsartikel

toelichting

toelichting -

Lid 1

Technische bouwsystemen in bestaande gebouwen voldoen na verbouw aan eisen ten behoeve van een optimaal energiegebruik.


Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.


Artikel 6.55 - Veiligheidsvoorzieningen voor onderhoud

toelichting

Lid 1

Bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een technisch bouwsysteem, waarbij het systeemrendement wordt beïnvloed, is het rechtens verkregen niveau van toepassing met dien verstande dat het rendement van dat systeem niet lager is dan aangegeven in tabel 6.55 en wat betreft het in die tabel genoemde ventilatiesysteem niet hoger is dan aangegeven in die tabel.

protocol

Lid 2

Indien een technisch bouwsysteem bestaat uit een combinatie van de in tabel 6.55 opgenomen bouwsystemen is in afwijking van het eerste lid, het systeemrendement van dat systeem niet lager dan het rendement naar rato berekend op basis van de in die tabel opgenomen rendementen van de systemen die deel uitmaken van de combinatie.

protocol

Lid 3

Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven over de bepaling van het in het eerste en tweede lid bedoelde systeemrendement.

protocol