© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 5.2 - Milieu, nieuwbouw

Doel

Het opdoen van ervaring met het inzichtelijk maken van de milieubelasting van het bouwen en verbouwen van woonfuncties en grotere kantoorgebouwen, teneinde in een later tijdstip daarvoor grenswaarden te kunnen geven.

Bepalingsmethode

De berekeningswijze voor het bepalen van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken gedurende hun gehele levensduur, gebaseerd op de levenscyclusanalysemethode (LCA-CML2) van 1 november 2011, gratis te downloaden via: www.bouwkwaliteit.nl (in deze afdeling verder aangeduid als: berekeningswijze).

Terminologie & afkortingen

 • abiotische grondstoffen: grondstoffen van niet-levende organismen, zoals metaal en fossiele energiedragers;
 • ADP: factor voor uitputting van abiotische grondstoffen (Abiotic Depletion Potential) uitgedrukt in kg antimoon (Sb); in formulevorm voor grondstof i: ADPi = {DRi / (Ri)²} / {DRref / (Rref)²}, waarin geldt:
  Dri       = deel van de grondstof dat economisch in een jaar kan worden gewonnen (in MJ voor fossiele energiedragers en in kg voor overige abiotische grondstoffen);
  R
  i         = de hoeveelheid grondstof die uiteindelijk zou kunnen worden gewonnen (in MJ voor fossiele energiedragers en in kg voor overige abiotische grondstoffen);
  DR
  ref  = deel van de referentie grondstof (het metaal antimoon) dat economisch in een jaar kan worden gewonnen (in kg);
  R
  ref     = de hoeveelheid referentie grondstof (het metaal antimoon) die uiteindelijk zou kunnen worden gewonnen (in kg).
 • antimoon (ook antimonium of stibium): scheikundig element met symbool Sb en atoomnummer 51, dat staat voor een zilvergrijze metalloïde en dat wordt gebruikt als referentie voor de uitputting van grondstoffen (zie ook ADP en Sb eq);
 • broeikasgas: gassen die door hun aardopwarmingsvermogen in de atmosfeer bijdragen aan de verhoging en instandhouding van de evenwichtstemperatuur van de aarde, waarvan de belangrijkste zijn: koolzuur (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O), chloorfluorkoolstofverbindingen (CXClZFy) en zwavelhexafluoride (SF6);
 • BVO: bruto vloeroppervlakte te berekenen volgens NEN 2580;
 • CFK-11 eq: vergelijkingseenheid in kg waarmee de kwantiteit van de aantasting van de ozonlaag wordt uitgedrukt van een chloorfluorkoolstofverbinding (zie ook ODF);
 • CO; eq: vergelijkingseenheid in kg waarmee het aardopwarmingsvermogen van een broeikasgas ten opzichte van CO2 wordt uitgedrukt, hierbij kan worden aangehouden (onderwerp Broeikasgassen' Wikipedia):
  -  25 CO
  2 eq voor methaan CH4;
  -  310 CO
  2 eq voor lachgas (N2O);
  -  5.700 tot 11.900 CO
  2 eq voor CF-11 (CCl3F) en CF-12 (CCl2F2);
  -  22.200 CO
  2 eq voor zwavelhexafluoride (SF6);
 • fossiele energiedragers: niet vernieuwbare brandstoffen, zoals stookolie, gas en steenkool;
 • LCA: levenscyclusanalyse;
 • milieubelasting: de uitputting in Sb eq, de klimaatverandering in CO2 eq en de ozonlaagaantasting in CFK-11 eq als gevolg van het bouwen van een gebouw gedeeld door de ontwerplevensduur van het gebouw (deze uitkomsten kunnen voor de onderlinge vergelijking van de uitkomsten van gebouwen worden gedeeld door de GO of BVO van het gebouw);
 • ontwerplevensduur: veronderstelde periode gedurende welke een constructie of een deel ervan te gebruiken is voor het doel als beoogd, met inbegrip van het voorziene onderhoud, maar zonder dat ingrijpend herstel nodig is;
 • ODP: factor voor afname van de ozonlaag (Ozon Depletion Potential), uitgedrukt in kg CFK-11, het ozonafbraakpotentieel waarmee de mate van schadelijkheid in een waarde wordt vastgelegd ten opzichte van CFK-11 (CCl3F), waarvoor ODP = 1 is aangenomen;
 • procesboom: een model dat alle economische stromen zowel goederen (materialen en producten) als diensten, zowel kwalitatief (namen van de processen) als kwantitatief (hoeveelheden) omvat van een functionele eenheid waarvoor de milieuprestaties worden vastgelegd;
 • Sb eq (of antimoon eq): vergelijkingseenheid in kg waarmee de abiotische uitputting van een grondstof wordt weergegeven, waarbij de uitputting het product is van de massa van de gebruikte grondstof (mi) en de ADP van die grondstof (in formulevorm mi x ADPi).

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 5.1 - Energiezuinigheid, nieuwbouw
Beperking van fossiele brandstof als gevolg van warmteverlies.

Artikel 5.8 - Aansturingsartikel

tabel 5.8 - toelichting

tabel 5.8 - toelichting -

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat de belasting van het milieu door de in het bouwwerk toe te passen materialen wordt beperkt.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 5.8 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 5.8 geen voorschrift is aangewezen.

Lid 1

Van de samenstelling van constructieonderdelen van een woonfunctie is de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen gekwantificeerd volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

protocol

Lid 2

Van de samenstelling van constructieonderdelen van een gebouw met uitsluitend kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan met een totale gebruiksoppervlakte van meer dan 100 m² is de uitstoot van broeikasgassen en de uitputting van grondstoffen gekwantificeerd volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.

protocol

Lid 3

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in het eerste en tweede lid bepaalde.

protocol

Artikel 5.9 - Duurzaam bouwen

toelichting

Artikel 5.10 - Verbouw

toelichting


Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 5.9 niet van toepassing.

protocol