© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 4.1 - Verblijfsgebied en verblijfsruimte

Doel

Een deel van een gebruiksfunctie zodanig in te richten dat deze vrij kan worden ingedeeld voor het daarin kunnen verrichten van de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

 • functiegebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten, niet zijnde het verblijven van personen, plaatsvinden;
 • functieruimte: in een functiegebied gelegen ruimte;
 • gebruiksgebied: vrij indeelbaar gedeelte van een gebruiksfunctie waar voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden, dat bestaat uit een of meer op dezelfde bouwlaag gelegen ruimten gelegen in een brandcompartiment die niet door een dragende scheidingsconstructie van elkaar zijn gescheiden en die geen toiletruimte, badruimte, technische ruimte of verkeersruimte zijn, tenzij die ruimte zelf een functieruimte is;
 • lichte industriefunctie: industriefunctie waarin activiteiten plaatsvinden, waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt;
 • technische ruimte: ruimte voor het plaatsen van de apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren van het bouwwerk, waaronder in ieder geval begrepen een meterruimte, een liftmachineruimte en een stookruimte;
 • toegankelijkheidssector: voor personen met een fysieke functiebeperking zelfstandig bruikbaar en toegankelijk gedeelte van een gebouw en met name geschikt voor rolstoelgebruikers;
 • verblijfsgebied: gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen;
 • verblijfsruimte: in een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen;
 • verkeersroute: route die begint bij een doorgang van een ruimte, uitsluitend voert over vloeren, trappen of hellingbanen en eindigt bij de doorgang van een andere ruimte;
 • verkeersruimte: ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet zijnde een ruimte in een verblijfsgebied of in een functiegebied, een toiletruimte, een badruimte of een technische ruimte;
 • woonmatje: een deel van een verblijfsruimte in een woonfunctie met een oppervlakte die voldoende groot is voor het plaatsen van meubels om te kunnen zitten.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 2.12 - Vluchtroutes
Vluchten vanuit een ruimte waarvan het kenmerkende gebruik is verbonden met de aanwezigheid van personen.

Afdeling 4.4 - Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw
Het voldoende bereikbaar en (integraal) toegankelijk zijn van ruimten in een gebouw.

Afdeling 6.7 - Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw
Het aanwezig zijn van voorzieningen om de brand te bestrijden.

Afdeling 6.10 - Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, nieuwbouw en bestaande bouw
Het door iedereen met een functiebeperking toegankelijk zijn van een gebouw.

Artikel 4.1 - Aansturingsartikel

tabel 4.1 - toelichting

Lid 1

Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte.

protocol

Lid 2

Een verblijfsgebied heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven breedte.

protocol

Lid 3

Een verblijfsruimte heeft een breedte van ten minste 1,8 m.

protocol

Lid 4

In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 11 m² bij een breedte van ten minste 3 m.

protocol

Lid 5

In afwijking van het eerste en tweede lid heeft een verblijfsgebied in een toegankelijkheidssector een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 14 m² bij een breedte van ten minste 3,2 m.

protocol

Lid 6

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben ten minste de in tabel 4.1 aangegeven hoogte boven de vloer.

protocol

Artikel 4.4 - Verbouw

toelichting

tabel 4.1 - tabel 4.5 - toelichting -

Artikel 4.3 - Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte

toelichting

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk heeft een verblijfsgebied waarin de voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten in een of meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.1 geen voorschrift is aangewezen.

Artikel 4.2 - Aanwezigheid

toelichting

Lid 1

Een woonfunctie heeft ten minste de in tabel 4.1 aangegeven vloeroppervlakte aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.

protocol

Lid 2

Ten minste 55% van de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie is verblijfsgebied.

protocol

Artikel 4.5 - Aansturingsartikel

Lid 1

Een bestaand bouwwerk heeft een verblijfsgebied waarin de voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten in een of meer verblijfsruimten kunnen plaatsvinden.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.5 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.5 geen voorschrift is aangewezen.

tabel 4.5 - toelichting


Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 4.2 en 4.3 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen bij de breedte en de vloeroppervlakte wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau en bij de hoogte van 2,1 m.

protocol

Artikel 4.6 - Aanwezigheid


Een woonfunctie heeft een vloeroppervlakte van ten minste 10 m² aan niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied.

toelichting

Artikel 4.7 - Afmetingen verblijfsgebied en verblijfsruimte

Lid 1

Een verblijfsgebied en een verblijfsruimte hebben boven de vloer een hoogte van ten minste 2,1 m.

Lid 2

In ten minste een verblijfsgebied ligt een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van ten minste 7,5 m² en een breedte van ten minste 2,4 m.

toelichting