© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 3.9 - Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling

Doel

Het kunnen geven van voorschriften ter beperking van de toepassing van materialen waaruit voor de gezondheid schadelijke stoffen of ioniserende straling in de binnenlucht kan komen.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • ioniserende straling: straling die voldoende energetisch vermogen heeft om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg te slaan, waardoor die atoom een ion wordt; deze ionen worden doorgaans uitgezonden door een radioactieve bron;
  • schadelijke stof: stof die bij een betrekkelijk geringe concentratie voor de gezondheid schadelijk is.

Samenhang met andere artikelen


Artikel 3.62 - Aansturingsartikel

tabel 3.62 - toelichting

Artikel 3.64 - Verbouw

toelichting

tabel 3.62 - toelichting -

Artikel 3.63 - Ministeriële regeling

toelichting

Lid 1

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in een bouwwerk toepassen van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende stralen kunnen ontstaan.

protocol

Lid 2

Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven voor een uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt met de grond of met de kruipruimte voor zover die scheidingsconstructie van invloed is op het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht door de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke stoffen en ioniserende straling.

protocol

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht door de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke stoffen en ioniserende straling beperkt is.


Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.62 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften en de krachtens die bepalingen gegeven voorschriften.


Artikel 3.66 - Aansturingsartikel

Lid 1

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht door de aanwezigheid van voor de gezondheid schadelijke stoffen beperkt is.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift in deze paragraaf en de krachtens die bepaling gegeven voorschriften.

toelichting

Artikel 3.65 - Tijdelijke bouw


Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 3.63 van toepassing.


toelichting


Op het gedeeltelijk vernieuwen of het veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 3.63 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol

Artikel 3.67 - Ministeriële regeling


Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over het in een bouwwerk aanwezig zijn van materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen.

toelichting