© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 3.5 - Wering van vocht

Doel

Het bij nieuwbouw beperken van geluidsoverlast als gevolg van normaal gebruik vanuit een ander gebouw en, bij een woonfunctie, ook van een buiten de woning gelegen ruimte in hetzelfde gebouw en voor het kunnen slapen, ook vanuit een ruimte van dezelfde woning.

Bepalingsmethode

NEN 2690 en NEN 2778

Terminologie & afkortingen

 • f-factor: gebruikelijke aanduiding van temperatuurfactor;
 • netto vloeroppervlakte (NVO): oppervlakte gemeten op vloerniveau van een ruimte of groep van ruimten, tussen de begrenzende scheidingsconstructies van de afzonderlijke ruimten, waarbij niet wordt meegerekend:
  -  delen van vloeren, waarboven de netto-hoogte < 1,5 m is;
  -  een schalmgat of vide als de oppervlakte ≥ 4 m
  2 is;
  -  een vrijstaande kolom of vrijstaande dragende wandschijf, als het grondvlak ≥ 0,5 m
  2 is;
  -  een vrijstaande niet-toegankelijke leidingschacht, als het grondvlak ≥ 0,5 m
  2 is;
 • specifieke luchtvolumestroom (qv): de hoeveelheid lucht die bij een drukverschil van 1 Pa uit de kruipruimte stroomt, gedeeld door de netto-oppervlakte van de vloer boven de kruipruimte;
 • temperatuurfactor (fn,ri): het quotiënt van de temperatuur van de binnenoppervlakte en van de binnentemperatuur, onder genormeerde omstandigheden;
 • waterdicht: een gebouw is waterdicht als bij langdurige beregening en bij een langdurige hoge grondwaterstand geen wand aan de binnenzijde vochtig is geworden;
 • wateropname (W): de hoeveelheid water die een materiaal op kan nemen als het gedurende een bepaalde periode aan waterbelasting wordt blootgesteld.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 2.9 - Beperking van het ontwikkelen van brand en rook
Een aanvaardbaar geluidsniveau van lawaai van buiten verkrijgen in ruimten die zijn bestemd voor het verblijven van mensen.

Afdeling 5.1 - Energiezuinigheid, nieuwbouw
Beperking van fossiele brandstof als gevolg van warmteverlies.

Afdeling 6.4 - Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw
Beperking van vervuiling door afvalwater en stank en het voorkomen van wateroverlast.

Artikel 3.20 - Aansturingsartikel

Artikel 3.22 - Factor van de temperatuur

tabel 3.20 - toelichting

toelichting

Lid 1

Een scheidingsconstructie waarvoor een warmteweerstand als bedoeld in artikel 5.3 geldt, heeft aan de zijde die grenst aan een verblijfsgebied een volgens NEN 2778 bepaalde factor van de temperatuur van de binnenoppervlakte, die niet kleiner is dan de in tabel 3.20 aangegeven waarde.

protocol

Lid 2

Het eerste lid geldt niet voor ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen

protocol

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsgebieden, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.20 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.20 geen voorschrift is aangewezen.

Artikel 3.21 - Wering van vocht van buiten

toelichting

Lid 1

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

protocol

Lid 2

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het kunnen binnendringen van vocht in het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

protocol


Lid 3

Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een ander verblijfsgebied, een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

protocol

Lid 4

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied, een toiletruimte of een badruimte, en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op de specifieke luchtvolumestroom naar het verblijfsgebied, de toiletruimte of de badruimte, heeft een volgens NEN 2690 bepaalde, specifieke luchtvolumestroom van ten hoogste
20.10
-6 m³/(m².s).

protocol

Artikel 3.24 - Verbouw

toelichting

tabel 3.20 - tabel 3.25 - toelichting -

Artikel 3.23 - Wateropname

toelichting

Lid 1

Een scheidingsconstructie van een toiletruimte of een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte, tot 1,2 m hoogte boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m².s½) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s½).

protocol

Lid 2

Voor een badruimte geldt het in het eerste lid gestelde voorschrift ter plaatse van een bad of een douche over een lengte van ten minste 3 m, tot een hoogte van 2,1 m boven de vloer van die ruimte.

protocol


Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.21 tot en met 3.23 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol


Artikel 3.26 - Vocht van buiten

Lid 1

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte, een toiletruimte of een badruimte is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

Lid 2

Een constructie die de scheiding vormt tussen een verblijfsruimte, een toiletruimte of een badruimte en een kruipruimte, met inbegrip van de op die constructie aansluitende delen van andere constructies, voor zover die delen van invloed zijn op het kunnen binnendringen van vocht in de verblijfsruimte, de toiletruimte of de badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht.

Lid 3

Een inwendige scheidingsconstructie van een verblijfsruimte, een toiletruimte of een badruimte, voor zover die scheidingsconstructie niet grenst aan een andere verblijfsruimte, een andere toiletruimte of een andere badruimte, is, bepaald volgens NEN 2778, waterdicht

toelichting

Artikel 3.25 - Aansturingsartikel

tabel 3.25 - toelichting

Artikel 3.27 - Wateropname


Een scheidingsconstructie van een badruimte heeft aan een zijde die grenst aan die ruimte tot 1 m boven de vloer van die ruimte een volgens NEN 2778 bepaalde wateropname die gemiddeld niet groter is dan 0,01 kg/(m².s½) en op geen enkele plaats groter dan 0,2 kg/(m².s½).

toelichting

Lid 1

Een bestaand bouwwerk heeft zodanige scheidingsconstructies dat de vorming van allergenen door vocht in verblijfsruimten, toiletruimten en badruimten voldoende wordt beperkt.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.25 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.25 geen voorschrift is aangewezen.