© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 3.3 - Beperking van galm, nieuwbouw

Doel

Het beperken van geluidsoverlast in een woning vanuit een gemeenschappelijke ruimte.

Bepalingsmethode

NEN-EN 12354-6

Terminologie & afkortingen

  • geluidsabsorptie: hypothetische oppervlakte van een ruimte met een volledige absorptie zonder diffractie-effecten, die, als dit oppervlak het enige absorberende element in de ruimte zou zijn, dezelfde nagalmtijd als de beschouwde ruimte geeft;
  • nagalmtijd: de tijd die na uitschakeling van een geluidsbron nodig is om een geluid in een ruimte met 60 dB af te laten nemen.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 3.4 - Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw
Beperking van geluidsoverlast vanuit een ander gebouw en, en onder omstandigheden hetzelfde gebouw c.q. dezelfde woning.

Artikel 3.12 - Aansturingsartikel

toelichting

toelichting -

Lid 1

Een te bouwen woongebouw heeft in een gemeenschappelijke verkeersruimte een zodanige geluidsabsorptie, dat geluidhinder door galm wordt beperkt.


Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.


Artikel 3.13 - Geluidsabsorptie

toelichting


Een besloten gemeenschappelijke verkeersruimte voor het ontsluiten van een woonfunctie die grenst aan een niet-gemeenschappelijke ruimte van een woonfunctie, heeft een volgens NEN-EN 12354-6 bepaalde totale geluidsabsorptie met een getalswaarde, uitgedrukt in m², die niet kleiner is dan 1/8 van de getalswaarde van de inhoud van die ruimte, uitgedrukt in m³, in elk van de octaafbanden met middenfrequenties van 250, 500, 1.000 en 2.000 Hz.

protocol

Artikel 3.14 - Verbouw

toelichting


Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een woongebouw is artikel 3.13 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol