© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 3.2 - Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw

Doel

Het bij nieuwbouw beperken van hinder van geluid van gebouwgebonden installaties.

Bepalingsmethode

NEN 5077

Terminologie & afkortingen

  • karakteristiek installatie-geluidsniveau (LI,A,k): grootheid die het geluidsniveau in de ontvangruimte, veroorzaakt door een in werking zijnde installatie en herleid naar genormeerde afmetingen van de ontvangruimte, in één getal weergeeft.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 3.6 - Luchtverversing
De aanwezigheid van een voorziening waarmee de kwaliteit van de binnenlucht voldoende is gewaarborgd.

Artikel 3.7 - Aansturingsartikel

Artikel 3.9 - Zelfde perceel

tabel 3.7 - toelichting

toelichting

tabel 3.7 - toelichting -

Lid 1

Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanische voorziening voor luchtverversing, een warmwatertoestel, een installatie voor verhoging van waterdruk of een lift veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB.

protocol

Lid 2

Een mechanische voorziening voor luchtverversing, warmteopwekking of warmteterugwinning veroorzaakt in een niet-gemeenschappelijke verblijfsruimte van de gebruiksfunctie een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste de in tabel 3.7 aangegeven waarde.

protocol

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk biedt bescherming tegen geluid van installaties.


Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.7 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.


Artikel 3.8 - Aangrenzend perceel

toelichting


Een toilet met waterspoeling, een kraan, een mechanisch ventilatiesysteem, een warmwatertoestel, een installatie voor het verhogen van waterdruk of een lift veroorzaakt in een op een aangrenzend perceel gelegen verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaald karakteristiek installatie-geluidsniveau van ten hoogste 30 dB. Dit geldt niet voor een op een aangrenzend perceel gelegen lichte industriefunctie of een overige gebruiksfunctie.

protocol

Artikel 3.10 - Verbouw

toelichting


Op gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.8 en 3.9 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 dB lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau.

protocol


Artikel 3.11 - Tijdelijke bouw


Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.8 en 3.9, van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 dB lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau.


toelichting