© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 3.11 - Daglicht

Doel

Dagelijks voldoende daglicht kunnen ontvangen om te voorkomen dat de biologische klok ontregeld raakt..

Bepalingsmethode

NEN 2057

Terminologie & afkortingen

 • belemmering: op het eigen perceel gelegen niet-doorzichtig constructieonderdeel buiten de daglichtopening, dat de toetreding van daglicht beperkt: hierbij wordt in NEN 2057 onderscheid gemaakt tussen een tegenoverliggende (inclusief zijdelingse) belemmering met een belemmeringshoek α en een overstekende belemmering met een belemmeringshoek β;
 • daglichtopening: doorzichtig deel van een scheidingsconstructie, waardoor toetreding van daglicht tot een ruimte mogelijk is (bevindt zich in het doorzichtige deel geen materiaal, dan wordt gesproken van een 'fictieve daglichtopening’);
 • doorlaat: het op het projectievlak geprojecteerde deel van de daglichtopening (of bij een meervoudige doorlaat daglichtopeningen) waarvan de oppervlakte (Ad) voor de berekening van de equivalente daglichtoppervlakte in rekening mag worden gebracht;
 • equivalente daglichtoppervlakte: een afhankelijk van de in rekening gebrachte belemmeringen en overstekken gereduceerde oppervlakte van een daglichtopening; dit komt er globaal op neer dat de daglichtstroom die gaat door 1 m2 onbelemmerde daglichtopening, hetzelfde is als gaat door 1 m2 equivalente daglichtoppervlakte in een belemmerde situatie; voor het bepalen van de equivalente daglichtoppervlakte moet worden uitgegaan van de formule:
  A
  e,i = Ad,i x Cb,i x Cu,i
  waarin:
  A
  e,i  = equivalente daglichtoppervlakte van doorlaat i, in m2;
  A
  d,i  = oppervlakte van doorlaat i, in m2;
  C
  b,i  = de belemmeringsfactor van doorlaat i;
  C
  u,i  = uitwendige reductiefactor van doorlaat i;
 • meervoudige doorlaat: doorlaat die wordt samengesteld uit meerdere daglichtopeningen; die worden geprojecteerd op een projectievlak; dit is toegestaan als:
  -  alle afzonderlijke doorlaten worden gesneden door het midden van de meervoudige doorlaat of onder het midden liggen; of
  -  niet meer dan 20% van de oppervlakte van de doorlaten volledig boven het midden liggen;
 • ophoudkamer: verblijfsruimte bestemd om een verdachte of gedetineerde voor een korte tijd in te sluiten en, in het geval de ruimte tevens verhoorruimte is, eventueel te verhoren;
 • overstek: ondoorzichtig constructieonderdeel van een gebouw, dat zich aan de buitenzijde van en boven een daglichtopening bevindt;
 • projectievlak: vlak dat wordt gehanteerd als referentievlak voor de bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte;
 • verhoorkamer: zie ophoudkamer.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 3.6 - Luchtverversing
De aanwezigheid van een voorziening waarmee de kwaliteit van de binnenlucht voldoende is gewaarborgd.

Afdeling 3.8 - Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas
Het binnen een besloten ruimte voorkomen van de vorming van koolmonoxide.

Afdeling 7.1 - Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw
Het ontstaan van een brand of brandgevaarlijke situatie tot een aanvaardbaar minimum beperken.

Artikel 3.74 - Aansturingsartikel

tabel 3.74 - toelichting

Lid 1

Een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte in m² waarvan de getalswaarde niet kleiner is dan de getalswaarde van het in tabel 3.74 aangegeven deel van de vloeroppervlakte in m² van dat verblijfsgebied.

protocol

Lid 2

Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.74 gegeven oppervlakte.

protocol

Lid 3

Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het eerste en tweede lid:

 • blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing;
 • blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die op een loodrecht op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water, en
 • is de in rekening te brengen belemmeringshoek alpha, bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 20°.

protocol

Lid 4

Het eerste en tweede lid gelden niet voor een bouwwerk of een gedeelte daarvan voor de landsverdediging of de bescherming van de bevolking.

protocol

Lid 5

Het eerste en tweede lid gelden niet voor een bedgebied dat niet mede bestemd is voor spelactiviteiten.

protocol

Lid 6

In afwijking van het eerste en tweede lid, kan in een cel of andere ruimte als bedoeld in de regeling politiecellencomplex worden volstaan met het waarneembaar zijn van de dag- en nachtcyclus

protocol

Lid 7

Het eerste en tweede lid gelden uitsluitend voor een bedgebied.

protocol

Lid 8

Bij de bepaling van de in het eerste lid bedoelde vloeroppervlakte van een verblijfsgebied, blijft een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van meer dan 150 m² buiten beschouwing. Op een dergelijke verblijfsruimte is het tweede lid niet van toepassing.

protocol

Artikel 3.76 - Verbouw

toelichting

tabel 3.74 - tabel 3.77 - toelichting -

Artikel 3.75 - Daglichtoppervlakte

toelichting

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.74 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.74 geen voorschrift is aangewezen.

Artikel 3.77 - Aansturingsartikel

Lid 1

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat daglicht in voldoende mate kan toetreden.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.77 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.


Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.77 geen voorschrift is aangewezen.

tabel 3.77 - toelichting


Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 3.75 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol

Artikel 3.78 - Daglichtoppervlakte

Lid 1

Een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 2057 bepaalde equivalente daglichtoppervlakte die niet kleiner is dan de in tabel 3.77 gegeven oppervlakte.

Lid 2

Bij het bepalen van een equivalente daglichtoppervlakte als bedoeld in het eerste lid:

 • blijven bouwwerken en daarmee gelijk te stellen belemmeringen, die op een ander perceel liggen, buiten beschouwing;
 • blijven daglichtopeningen in een uitwendige scheidingsconstructie, die op een loodrecht op het projectievlak van die openingen gemeten afstand van minder dan 2 m vanaf de perceelsgrens liggen, buiten beschouwing, waarbij, indien het perceel waarop de gebruiksfunctie ligt, grenst aan een openbare weg, openbaar water of openbaar groen, de afstand wordt aangehouden tot het hart van de weg, het openbaar groen of het openbaar water, en
 • is de in rekening te brengen belemmeringshoek alpha, bedoeld in NEN 2057 voor elk te onderscheiden segment niet kleiner dan 25°.

Lid 3

Het eerste lid geldt niet voor een bouwwerk of een gedeelte daarvan voor de landsverdediging of de bescherming van de bevolking.

Lid 4

Het eerste lid geldt niet voor een bedruimte.

Lid 5

In afwijking van het eerste en tweede lid, kan in een cel of andere ruimte als bedoeld in de regeling politiecellencomplex volstaan worden met het waarneembaar zijn van de dag- en nachtcyclus.

Lid 6

Het eerste lid geldt uitsluitend voor een bedruimte.

Lid 7

Het eerste lid geldt niet voor een verblijfsruimte met een vloeroppervlakte van meer dan 150 m².

Lid 8

Indien de op grond van het eerste tot en met zevende lid vereiste equivalente daglichtoppervlakte groter is dan de met artikel 3.75 vastgestelde ten minste aan te houden equivalente daglichtoppervlakte kan in plaats van het eerste tot en met de zevende lid artikel 3.75 worden toegepast.

toelichting