© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 3.10 - Bescherming tegen ratten en muizen

Doel

Het binnen een besloten ruimte voorkomen van de vorming van koolmonoxide.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • ontspanningsleiding: leiding die tot doel heeft voldoende ont- en beluchting van de gebouwriolering te waarborgen;
  • rattenscherm: constructieonderdeel dat tot doel heeft de toegankelijkheid van de kruipruimte via de ondergrond te belemmeren.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 3.6 - Luchtverversing
De aanwezigheid van een voorziening waarmee de kwaliteit van de binnenlucht voldoende is gewaarborgd.

Afdeling 3.8 - Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas
Het binnen een besloten ruimte voorkomen van de vorming van koolmonoxide.

Afdeling 6.4 - Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw
Beperking van vervuiling door afvalwater en stank en het voorkomen van wateroverlast.

Artikel 3.68 - Aansturingsartikel

tabel 3.68 - toelichting

Lid 1

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:

  • een afvoervoorziening voor luchtverversing;
  • een afvoervoorziening voor rookgas, en
  • een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater

protocol

Lid 2

In afwijking van het eerste lid is een grotere opening toegestaan voor een nest of een vaste rust- of verblijfplaats voor bij of krachtens de Flora- en faunawet beschermde diersoorten.

protocol

Lid 3

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing is.

protocol

Artikel 3.71 - Verbouw

toelichting

tabel 3.68 - tabel 3.72 - toelichting -

Artikel 3.69 - Openingen

toelichting

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.68 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.68 geen voorschrift is aangewezen.

Lid 1

Een gebruiksfunctie heeft ter plaatse van een uitwendige scheidingsconstructie, een scherm tot een vanaf het aansluitende terrein gemeten diepte van ten minste 0,6 m. Het scherm heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m.

protocol

Lid 2

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een inwendige scheidingsconstructie die de scheiding vormt met een gebruiksfunctie waarop het eerste lid niet van toepassing is.

protocol

Lid 3

Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op een scheidingsconstructie van een technische ruimte, indien zich, ter plaatse van de inwendige scheidingsconstructies die de scheiding vormen tussen die ruimte en een andere ruimte van de gebruiksfunctie, een scherm als bedoeld in het eerste lid, bevindt.

protocol

Artikel 3.70 - Scherm

toelichting

Artikel 3.73 - Openingen

Lid 1

Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen die breder zijn dan 0,01 m. Dit geldt niet voor een afsluitbare opening en een uitmonding van:

  • een voorziening voor luchtverversing;
  • een afvoervoorziening voor rookgas, en
  • een ont- en beluchting van een afvoervoorziening voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater.

Lid 2

In afwijking van het eerste lid is een grotere opening toegestaan voor een nest of een vaste rust- of verblijfplaats voor bij of krachtens de Flora- en faunawet beschermde diersoorten.

toelichting

Artikel 3.72 - Aansturingsartikel

Lid 1

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het binnendringen van ratten en muizen wordt tegengegaan.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.72 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.


Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.72 geen voorschrift is aangewezen.

tabel 3.72 - toelichting


Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 3.70 van overeenkomstige toepassing waarbij in plaats van het in dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol