© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 3.1 - Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw

Doel

Op basis van een door het bevoegd gezag vastgestelde geluidsbelasting als gevolg van buitenlawaai, bij nieuwbouw een aanvaardbaar geluidsniveau verkrijgen in ruimten die zijn bestemd voor het verblijven van mensen.

Bepalingsmethode

NEN 5077

Terminologie & afkortingen

 • dove gevel: uitwendige scheidingsconstructie waarin:
  -  geen te openen delen aanwezig zijn en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie een 33 dB
      onderscheidenlijk 35 dB(A); of
  -  alleen bij uitzondering te openen dele aanwezig zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een verblijfsgebied of verblijfsruimte van een geluidsgevoelige ruimte;
 • geluidsbelasting: het geluidsniveau van het invallend geluid aan de buitenzijde van een uitwendige scheidingsconstructie;
 • hogere-waardenbesluit:door het bevoegd gezag genomen besluit om voor de geluidsbelasting vanwege een weg, een spoorweg of een industrieterrein een hogere waarde toe te staan dan op grond van de Wet geluidhinder is toegestaan zonder dit besluit;
 • karakteristiek geluidsniveau: het niveau dat op grond van het Bouwbesluit is toegestaan in een verblijfsgebied of verblijfsruimte bij de geluidsbelasting van de gevel;
 • karakteristieke geluidwering (GA;k): grootheid die het verschil tussen de geluidsbelasting en het karakteristieke geluidsniveau, herleid naar genormeerde afmetingen van de ontvangruimte, in één getal weergeeft, bij de ventilatievoorziening in de stand waarbij aan de minimaal vereiste capaciteit volgens het Bouwbesluit is voldaan;
 • Kosteneenheid (Ke): Nederlandse maat voor de gemiddelde geluidsbelasting voor vliegtuigen over een heel jaar gezien, die is opgezet om een relatie te leggen tussen geluidsbelasting en ondervonden geluidhindereenheid; De Ke-waarde is geen gemeten, maar een berekende waarde, die nog wordt gebruikt voor militaire vliegvelden.
 • Lden: dosismaat voor geluidsbelasting in dB, overeenkomstig de Europese Richtlijn Omgevingslawaai (2002/49/EG), die een logaritmisch gewogen gemiddelde is van:
  -  L
  day: tussen 7.00 uur en 19.00 uur (zonder toeslag);
  -  L
  evening: tussen 19.00 uur en 23.00 uur, vermeerderd met een toeslag van 5 dB;
  -  L
  night: tussen 23.00 uur en 07.00 uur, vermeerderd met een toeslag van 10 dB;
 • Letmaal: dosismaat voor geluidsbelasting in dB(A) die nog wordt gebruikt voor industrielawaai en de hoogste waarde is die die optreedt tussen:
  -  tussen 7.00 uur en 19.00 uur (zonder toeslag);
  -  tussen 19.00 uur en 23.00 uur, vermeerderd met een toeslag van 5 dB(A);
  -  tussen 23.00 uur en 07.00 uur, vermeerderd met een toeslag van 10 dB(A).

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 3.4 - Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw
Beperking van geluidsoverlast vanuit een ander gebouw en, en onder omstandigheden hetzelfde gebouw c.q. dezelfde woning.

Artikel 3.1 - Aansturingsartikel

Artikel 3.3 - Industrie-, weg- of spoorweglawaai

tabel 3.1 - toelichting

toelichting

Lid 1

Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 35 dB(A) bij industrielawaai, of 33 dB bij weg- of spoorweglawaai.

protocol

Lid 2

Bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit is de volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering van een uitwendige scheidingsconstructie van een bedgebied niet kleiner dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidsbelasting voor industrie-, weg- of spoorweglawaai en 30 dB(A) bij industrielawaai, of 28 dB bij weg- of spoorweglawaai.

protocol


Lid 3

Indien dit leidt tot een lagere karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dan bij toepassing van het eerste of tweede lid het geval is kan de in het eerste en tweede lid bedoelde geluidsbelasting worden bepaald volgens het reken- en meetvoorschrift, bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder.

protocol

Lid 4

Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en tweede lid, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie waarop het eerste en tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden van overeenkomstige toepassing.

protocol

Lid 5

Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB of dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.

protocol

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk biedt in een verblijfsgebied bescherming tegen geluid van buiten.

Lid 2

Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.1 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid gestelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.

Lid 3

Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.1 geen voorschrift is aangewezen.

Artikel 3.2 - Geluid van buiten

toelichting


Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering met een minimum van 20 dB.

protocol

Artikel 3.4 - Luchtvaartlawaai

toelichting

Lid 1

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie in een krachtens de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart vastgestelde Ke-geluidzone bij een militaire luchthaven, heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die niet kleiner is dan de waarde in tabel 3.4. Indien de geluidsbelasting ligt tussen de in de eerste kolom opgenomen Ke-waarden, wordt de te bereiken waarde van de geluidwering bepaald door middel van rechtevenredige interpolatie tussen de in de tweede kolom opgenomen dB-waarden.

protocol

Lid 2

Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied van een gebruiksfunctie in een voor de luchthaven Schiphol op de kaarten in bijlage 3B, nummer 4, van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol aangewezen gebied of een krachtens de Wet luchtvaart vastgestelde 56 dB(A) Lden beperkingengebied of een vastgestelde 35 Ke-geluidzone bij een burgerluchthaven, heeft een zodanige volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering dat het karakteristiek geluidniveau in het verblijfsgebied ten hoogste 33 dB is. Daarbij wordt uitgegaan van de krachtens de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart bepaalde geluidbelasting op de uitwendige scheidingsconstructie.

protocol


Lid 3

Op een inwendige scheidingsconstructie van een gebied als bedoeld in het eerste en tweede lid, die niet de scheiding vormt met een verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie waarop het eerste tot en met tweede lid van toepassing zijn, zijn deze leden van overeenkomstige toepassing.

protocol

Lid 4

Een scheidingsconstructie als bedoeld in het eerste tot en met derde lid van een verblijfsruimte heeft een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering die maximaal 2 dB of dB(A) lager is dan de karakteristieke geluidwering als bedoeld in het eerste tot en met derde lid van het verblijfsgebied waarin de verblijfsruimte ligt.

protocol

Artikel 3.5 - Verbouw

toelichting

tabel 3.1 - toelichting -


Op het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk zijn de artikelen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in die artikelen aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol


Artikel 3.6 - Tijdelijke bouw

Lid 1

Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 3.2 tot en met 3.4 van overeenkomstige toepassing, waarbij wordt uitgegaan van een niveau van eisen dat 10 dB of dB(A) lager is dan het in die artikelen aangegeven niveau.


Lid 2

In afwijking van het eerste lid wordt bij toepassing van artikel 3.4, derde lid, uitgegaan van een karakteristiek geluidniveau in het verblijfsgebied van ten hoogste 30 dB.


toelichting