© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 2.8 - Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie

Doel

De kans dat brand kan ontstaan, beperken tot een aanvaardbaar risico.

Bepalingsmethode

NEN-EN 13501-01, NEN 6061, NEN 6062, NEN 6063, NEN 6064 en NEN 8062

Terminologie & afkortingen

 • brandgevaarlijk dak: een dak dat bij blootstelling aan vliegvuur binnen 2 uur gevaar voor brand geeft; dit wordt bepaald volgens NEN 6063;
 • brandklasse: Europese brandklasse als bedoeld in NEN-EN 1305-01 (zie tabel 2.15 voor de verschillende brandklassen die in het Bouwbesluit voor komen);
 • kunststof lining: een glasvezelkous die is geïmpregneerd met een thermohardende kunsthars die in flexibele toestand wordt ingebracht in een schacht, koker of kanaal en daarna uithardt;
 • onbrandbaar: een materiaal is onbrandbaar als het bij brand vrijwel niet bijdraagt aan de uitbreiding daarvan; dit kan worden beproefd volgens NEN 6064 (alleen bestaande bouw);
 • open verbrandingstoestel: een verbrandingstoestel waarbij de verbrandingslucht niet (of ten dele niet) rechtstreeks van buiten wordt aangezogen;
 • schacht, koker of kanaal: verzamelbegrip voor verticale of horizontale ruimten die doorgaans ruimte doorbrekend zijn, zoals een liftschacht, een riolering of een ventilatiekanaal;
 • stookplaats: een opstelplaats voor een verbrandingstoestel dat bestemd is voor open verbranding van vast brandstoffen (voorbeelden: open haard, houtkachel, kolenkachel, allesbrander);
 • temperatuurklasse: klasse volgens tabel 1 van NEN 6062:2011, waarin een niet voor een vaste brandstof bestemde rookgasafvoer wordt ingedeeld (zie tabel 2.13);
 • weerstand tegen branddoorslag (WBD): de tijd dat onder standaard-omstandigheden uitbreiding van brand van een ruimte binnendoor naar een andere ruimte wordt tegengehouden.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 2.10 - Beperking van uitbreiding van brand
Bij een eventuele brand de kans tot ernstige gevolgen tot een aanvaardbaar minimum te beperken.

Afdeling 3.6 - Luchtverversing
De aanwezigheid van een voorziening die de kwaliteit van de binnenlucht (voor het beoogde gebruik) voldoende waarborgt.

Afdeling 3.8 - Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas
Het voorkomen van de vorming van koolmonoxide binnen een besloten ruimte.

Afdeling 3.10 - Bescherming tegen ratten en muizen
Het voorkomen dat ratten en muizen in een gebouw binnen komen.

Afdeling 4.4 - Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw
Het voldoende bereikbaar en (integraal) toegankelijk zijn van ruimten in een gebouw.

Afdeling 7.1 - Voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, nieuwbouw en bestaande bouw
Het ontstaan van een brand of brandgevaarlijke situatie tot een aanvaardbaar minimum beperken.

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Artikel 2.56 - Aansturingsartikel

Artikel 2.57 - Stookplaats

Lid 1

Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015 m², voldoet aan brandklasse A2, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

protocol

Lid 2

Het eerste lid is niet van toepassing op:

 • een schacht die uitsluitend is bestemd voor een of meer boven elkaar gelegen toiletruimten of badruimten en die niet door andere ruimten voert;
 • ten hoogste 5% van de totale oppervlakte van de in dat lid bedoelde binnenzijde, en
 • het materiaal van een constructie- of installatieonderdeel dat wordt omsloten door een in dat lid bedoelde schacht, koker of kanaal.

protocol

Artikel 2.58 - Schacht, koker of kanaal


Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats voldoet aan brandklasse A1 of voor zover het de bovenzijde van een vloer, een trap of een hellingbaan betreft aan brandklasse A1fl, beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1, indien:

 • op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of
 • in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 °C.

protocol

Artikel 2.59 - Rookgasafvoer

Artikel 2.60 - Opstelplaats open verbrandingstoestel


Een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte, een badruimte, of een ruimte voor het stallen van motorvoertuigen.

protocol

Artikel 2.61 - Tijdelijk bouwwerk


Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk zijn de artikelen 2.57 tot en met 2.59 van toepassing.

toelichting

toelichting

toelichting

toelichting

toelichting

toelichting

toelichting -

Lid 1

Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig, bepaald volgens NEN 6062.

protocol

Lid 2

De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas van een op vaste brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak als bedoeld in NEN 6063, van een ander bouwwerk is ten minste 15 m.

protocol

Lid 1

Een bestaand bouwwerk is zodanig dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Artikel 2.62 - Aansturingsartikel

toelichting

Artikel 2.65 - Opstelplaats open verbrandingstoestel


Een opstelplaats voor een open verbrandingstoestel ligt niet in een toiletruimte of een badruimte.

toelichting

Lid 1

Materiaal ter plaatse van of nabij een stookplaats is onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064, indien:

 • op het materiaal een intensiteit aan warmtestraling kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, groter is dan 2 kW/m², of
 • in het materiaal een temperatuur kan optreden die, bepaald volgens NEN 6061, hoger is dan 90 °C.

Lid 2

Bij toepassing van het eerste lid kan in plaats van onbrandbaar, bepaald volgens NEN 6064 worden uitgegaan van brandklasse A1, of A1fl, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Artikel 2.63 - Stookplaats

toelichting

Lid 1

Een afvoervoorziening voor rookgas is brandveilig. Of de afvoervoorziening brandveilig is kan worden bepaald volgens NEN 8062.

Lid 2

De horizontale afstand tussen de uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas van een op vaste brandstof gestookt toestel en een brandgevaarlijk dak als bedoeld in NEN 6063, van een ander bouwwerk is ten minste 15 m.

Artikel 2.64 - Rookgasafvoer

toelichting