© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 2.7 - Beweegbare constructieonderdelen

Doel

Het veilig gebruik kunnen maken van de openbare ruimte en het veilig kunnen vluchten.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • beweegbaar constructieonderdeel: constructieonderdeel, zoals een deur , een beweegbaar raam of luik, dat bij normaal gebruik over een vloer of het aansluitend terrein kan draaien (een verhuisraam wordt niet als zodanig aangemerkt);
  • verhuisraam: uitneembaar raam dat tijdens normaal gebruik niet beweegbaar is;
  • motorvoertuigen: alle gemotoriseerde voertuigen behalve bromfietsen, fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen (ontleend aan artikel 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990);
  • nooddeur: een deur die uitsluitend is bestemd om een bouwwerk te ontvluchten.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 2.12 - Vluchtroutes
Vluchten vanuit een ruimte waarvan het kenmerkende gebruik is verbonden met de aanwezigheid van personen.

Lid 1

Een te bouwen bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat deze geen hinder veroorzaken bij het vluchten door en bij het gebruik van een aangrenzende openbare ruimte.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Artikel 2.50 - Aansturingsartikel

Artikel 2.51 - Hinder

Lid 1

Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een voor motorvoertuigen openstaande weg of boven een strook van 0,6 m grenzend aan die weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die weg of strook.

protocol

Lid 2

Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een niet voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 2,2 m boven die weg. Dit voorschrift geldt niet voor een nooddeur.

protocol

Lid 3

Een beschermde vluchtroute die langs een beweegbaar constructieonderdeel voert, heeft met het constructieonderdeel in geopende stand, een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,6 m en een hoogte van ten minste 2,2 m.

protocol

Lid 4

Het eerste tot en met derde lid gelden niet voor een deur van een ruimte met een vloeroppervlakte van minder dan 0,5 m².

protocol

Artikel 2.52 - Verbouw


Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 2.51, eerste lid, niet van toepassing.

protocol

toelichting -

toelichting

toelichting

toelichting

Lid 1

Een bestaand bouwwerk heeft zodanige beweegbare constructieonderdelen dat deze geen hinder veroorzaken bij het vluchten en bij het gebruik van een aangrenzende openbare ruimte.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift in deze paragraaf.

Artikel 2.54 - Aansturingsartikel

toelichting

Artikel 2.55 - Hinder


Een beweegbaar constructieonderdeel dat zich in geopende stand kan bevinden boven een voor motorvoertuigen openstaande weg, ligt, gemeten vanaf de onderzijde van dat onderdeel, meer dan 4,2 m boven die weg.

toelichting

Artikel 2.53 - Tijdelijke bouw


Op het bouwen van een tijdelijk bouwwerk is artikel 2.51, tweede tot en met vierde lid, van toepassing.

toelichting