© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 2.17 - Aanvullende regels tunnelveiligheid

Doel

Geen onaanvaardbare afname van de veiligheid van het verkeer als gevolg van de uitvoering van wegtunnels.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets-bromfietspaden (artikel 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens);
  • wegtunnel: tunnel of tunnelvormig bouwwerk uitsluitend dan wel mede bestemd voor motorrijtuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994.

Samenhang met andere artikelen

Afdeling 2.4 - Overbrugging van hoogteverschillen
Wanneer moet een hoogteverschil worden overbrugd met een vaste voorziening.

Afdeling 6.9 - Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw
Voorzieningen bij een tunnellengte groter dan 250 m.

Lid 1

Een te bouwen wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is zodanig dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze paragraaf.

Artikel 2.134 - Aansturingsartikel

Artikel 2.135 - Verkeersveiligheid

toelichting

toelichting

toelichting -

Lid 1

Een buiten de bebouwde kom gelegen wegtunnel voor twee rijrichtingen heeft ten minste twee wegtunnelbuizen.

protocol

Lid 2

Een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m heeft een rijbaanvloer met een helling van ten hoogste 1:20.

protocol

Lid 3

Een wegtunnelbuis met een tunnelbuislengte van meer dan 250 m heeft, voor een doelmatige doorgang voor wegvoertuigen, een vloer met een breedte van ten minste 7 m en een hoogte boven die breedte van ten minste 4,2 m.

protocol

Artikel 2.136 - Aansturingsartikel

Lid 1

Een bestaande wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m is zodanig dat de veiligheid voor het wegverkeer is gewaarborgd.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift in deze afdeling en de krachtens die bepaling gegeven voorschriften.

toelichting

Artikel 2.137 - Verkeersveiligheid

Vervallen per 1 april 2014!