© 2013 - 2015  Buro BOV | softwareontwikkeling

home - vorige - volgende

home - vorige - volgende

Afdeling 2.16 - Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw

Doel

Bij het bouwen in de nabijheid van routes die zijn bestemd voor vervoer van gevaarlijke stoffen het risico als gevolg van dit vervoer, voor personen in een bouwwerk tot een aanvaardbaar minimum beperken.

Bepalingsmethode


Terminologie & afkortingen

  • basisnet: door de minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen wegen, binnenwateren en hoofdspoorwegen die zijn bestemd voor vervoer van gevaarlijke stoffen;
  • plasbrandaandachtsgebied: gebied als bedoeld in artikel 7 van het Besluit transportroutes externe veiligheid;
  • veiligheidszone: gebied langs of binnen een basisroute waar het plaatsgebonden risico meer bedraagt of kan bedragen dan 10-6.

Samenhang met andere artikelen


Lid 1

Een te bouwen bouwwerk in een veiligheidszone of plasbrandaandachtsgebied of boven de volle breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel van de breedte van die basisnetroute betreft is zodanig dat het risico dat voortvloeit uit het vervoer van gevaarlijke stoffen voor personen in het bouwwerk beperkt is.

Lid 2

Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van het voorschrift in deze afdeling en de krachtens die bepaling gegeven voorschriften.

Artikel 2.132 - Aansturingsartikel

Artikel 2.133 - Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied

toelichting

toelichting

toelichting -

Artikel 2.133a - Verbouw

toelichting


Bij ministeriële regeling kunnen aan een bouwwerk in een veiligheidszone of een plasbrandaandachtsgebied of boven de volle breedte van een basisnetroute indien de veiligheidszone slechts een deel van de breedte van die basisnetroute betreft zodanige voorschriften worden gegeven dat personen beschermd zijn tegen gevolgen van een calamiteit op de weg, de spoorweg of het binnenwater waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

protocolOp het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk is artikel 2.133 van overeenkomstige toepassing, waarbij in plaats van het in het krachtens dat artikel aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

protocol