ADR-klasse

Omschrijving

Verpakkingsgroep

Toegestane maximum hoeveelheid¹ in kg of l

2
UN 1950 spuitbussen & UN 2037 houders, klein, gas

Gassen zoals propaan, zuurstof, acyteleen, aerosolen (spuitbussen)

Niet van toepassing

5

3

Brandbare vloeistoffen zoals bepaalde oplos-middelen en aceton

II

25

3
Excl. dieselolie, gasolie of licht stookolie met een vlampunt tussen 61 °C en 100 °C

Brandbare vloeistoffen zoals terpentine en bepaalde inkten

III

50

4.1, 4.2, 4.3

4.1: Brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand zoals wrijvings-lucifers, zwavel en metaalpoeders

4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen zoals fosfor (wit of geel) en diethylzink

4.3: Stoffen die in contact met water brand-bare gassen ontwikkelen zoals magnesium-poeder, natrium en calciumcarbide

II en III

50

5.1

Brandbevorderende stoffen zoals waterstof-peroxide

II en III

50

5.2

Organische peroxiden zoals dicymyl peroxide en di-propionyl peroxide

Niet van toepassing

1

Tabel 7.6 - Brandgevaarlijke stoffen

¹ Eenheid bepaald overeenkomstig bijlage I, onder C, bij het Besluit omgevingsrecht