Artikel 8.4 - Trillingshinder: lid 2

Beoordelingsmethodiek:
Als de trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden in geluidsgevoelige ruimten meer bedragen dan de in lid 1 gestelde waarden, controleer dan of er een ontheffing van het bevoegd gezag aanwezig is.

Aandachtspunt:
Bij het aanpassen van de maximale trillingsterkte kan het bevoegd gezag bijvoorbeeld aansluiten bij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 2005.

Toelichting:
Op grond van dit lid kan het bevoegd gezag ontheffing verlenen van de in lid 1 bedoelde waarden. Dit kan het geval zijn als trillingen zoals discontinue, intermitterende of sporadisch voorkomende trillingen (bijvoorbeeld door transportactiviteiten) boven de waarden in tabel 4 uitgaan.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: