Artikel 8.4 - Trillingshinder: lid 1

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of trillingen veroorzaakt door het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden in geluidsgevoelige ruimten als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder en in verblijfsruimten als bedoeld in artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidhinder niet meer dan de trillingsterkte bedragen, genoemd in tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B 'Hinder voor personen in gebouwen' 2006.

Aandachtspunt:
Het bevoegd gezag kan ontheffing verlenen van de in dit lid bedoelde waarden (zie lid 2).

Toelichting:
Op grond van lid 1 mogen Met bouw- of sloopwerkzaamheden samenhangende trillingen mogen in de genoemde ruimten niet uitgaan boven de grenswaarden van tabel 4 van de Meet- en beoordelingsrichtlijn deel B, Hinder voor personen in gebouwen 2006, zoals gepubliceerd door de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Naar verwachting zullen trillingsmetingen slechts sporadisch noodzakelijk zijn omdat de in tabel 4 opgenomen trillingsnormen niet snel overschreden zullen worden. De trillingnormen gelden alleen in de zogenoemde geluidsgevoelige ruimten en in verblijfsruimten (zie artikel 1 van de Wet geluidhinder en artikel 1.1, onderdeel e, van het Besluit geluidshinder). Om te kunnen bepalen wat de trillingsterkte in een gebouw of ruimte is, is het nodig metingen uit te voeren. Als hieraan door de gebruiker geen medewerking wordt verleend en het daardoor niet mogelijk is de trillingsterkte vast te stellen dan kan de gebruiker uiteraard ook geen bezwaar maken tegen trillingshinder.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: