Artikel 8.3 - Veiligheidsplan

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of de bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden te treffen maatregelen worden vastgelegd in een bouw- of sloopveiligheidsplan. De betreft ten minste:
a. de afscheiding en afsluiting van het bouw- of sloopterrein;
b. de bereikbaarheid en bruikbaarheid van bluswater- en andere openbare voorzieningen;
c. het stallen, afsluiten of opbergen van machines, werktuigen, materialen en installaties op zodanige wijze dat onbevoegden daar geen toegang toe hebben;
d. het waarborgen van de verkeersveiligheid;
e. het voorkomen van vallende objecten, en
f. de nadere voorwaarden als bedoeld in artikel 1.29.

Toelichting:
Het bevoegd gezag bepaalt of er een bouw- of sloopveiligheidsplan nodig is. In dit artikel is aangegeven welke maatregelen in ieder geval in het veiligheidsplan moeten worden vastgelegd. Dit betekent dat in ieder geval alle in dit artikel genoemde zaken moeten worden geregeld en dat in het plan is opgenomen hoe het is geregeld. Bijvoorbeeld onder a de afscheiding en afsluiting van het bouw- of sloopterrein: deze afscheiding moet zodanig zijn dat onbevoegden (zoals spelende kinderen) van het terrein worden geweerd. Bij de keuze voor een afscheiding wordt gezorgd dat de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen, niet wordt belemmerd.
Omdat lokale omstandigheden kunnen vragen om een lokale afweging biedt artikel 1.29 het bevoegd gezag de mogelijkheid om na een sloopmelding nadere voorwaarden te stellen. Dit zal bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij het slopen in een drukke binnenstedelijke omgeving. Op grond van onderdeel f van dit artikel moeten deze aanvullende maatregelen in het sloopveiligheidsplan worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor eventuele nadere voorwaarden die door het bevoegd gezag worden opgelegd bij het verlenen van de vergunning voor het bouwen.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:
In bijlage: BENOEM BIJLAGE is het veiligheidsplan opgenomen. Uit dit veiligheidsplan blijkt dat het ten minste de gestelde criteria bevat.

Voldoet niet:
In bijlage: BENOEM BIJLAGE is het veiligheidsplan opgenomen. Uit dit veiligheidsplan blijkt dat het niet ten minste de gestelde criteria bevat. De volgende criteria ontbreken:

BENOEM DE CRITERIA DIE ONTBREKEN

of

Er is geen veiligheidspaln aanwezig.

Niet controleerbaar:
In bijlage: BENOEM BIJLAGE is het veiligheidsplan opgenomen, maar het is onduidelijk of het ten minste de gestelde criteria bevat. De volgende criteria niet duidelijk:

BENOEM DE CRITERIA DIE NIET DUIDELIJK ZIJN

of

Er is geen veiligheidspaln aanwezig.

Niet van toepassing:
Voor het bouwwerk is geen veiligheidsplan vereist.