Artikel 7.7 - Brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen: lid 2

Beoordelingsmethodiek:
Aan lid 1 wordt bij de opslag van hout, anders dan in een gebouw, voldaan als:
a. de opslag bij brand gedurende een periode van ten minste 60 min., gerekend vanaf het ontstaan van de brand, geen grotere stralingsbelasting veroorzaakt dan 15 kW/m²;
b. de bereikbaarheid van de opslag vanaf 2 tegenover elkaar liggende zijden is gewaarborgd, waarbij in een derde zijde ook een toegangsmogelijkheid aanwezig is als die zijde langer is dan 40 m, en
c. bij de opslag een bluswatervoorziening met gedurende ten minste 4 uren een toevoercapaciteit van ten minste 90 m³ per uur aanwezig is.

Toelichting:
In dit lid is aangegeven wanneer bij de opslag van hout buiten een gebouw aan lid 1 is voldaan. Er mag geen sprake zijn van brandoverslag naar het andere perceel gedurende 60 min. nadat een brand in de opslag is uitgebroken. Als aan deze prestatie-eis is voldaan, is daarmee ook voldaan aan de in lid 1 gegeven functionele eis. Degene die voor de opslag verantwoordelijk is, zal zo nodig ten genoegen van het bevoegd gezag aannemelijk moeten maken dat de opslag aan de in het voorschrift gestelde eisen voldoet.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: