Artikel 7.6 - Brandgevaarlijke stoffen: lid 5

Beoordelingsmethodiek:
De aanwezigheid van meer dan 1.000 l van een onder lid 3, onder e bedoelde oliesoort is toegestaan als de wijze van opslag en het gebruik daarvan zodanig is dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende worden voorkomen.

Toelichting:
Meer dan 1.000 l van een onder lid 3, onder e bedoelde oliesoort mag aanwezig zijn als de wijze van opslag en het gebruik daarvan zodanig is dat het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand naar het oordeel van het bevoegd gezag voldoende worden voorkomen. Op grond daarvan kan het bevoegd gezag dus instemmen met de aanwezigheid van een grotere hoeveelheid. De reikwijdte van die bevoegdheid is beperkt tot gevallen die buiten de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval als in een bouwwerk dat geen inrichting in de zin van de Wet milieubeheer is (bijvoorbeeld een stadion) meer dan 1.000 l dieselolie aanwezig is ten behoeve van generatoren die tijdens een evenement worden gebruikt.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: