Artikel 7.6 - Brandgevaarlijke stoffen: lid 2

Beoordelingsmethodiek:
Lid 1 is niet van toepassing als:
a. de in tabel 7.6 aangegeven toegestane hoeveelheid per stof niet wordt overschreden, met dien verstande dat de totale toegestane hoeveelheid stoffen 100 kg of l is;
b. de stof deugdelijk is verpakt, waarbij:
- de verpakking tegen normale behandeling bestand is;
- de verpakking is voorzien van een adequate gevaarsaanduiding, en
- geen inhoud onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen, en
c. de stof wordt gebruikt met inachtneming van de op de verpakking aangegeven gevaarsaanduidingen.

Toelichting:
Lid 1 is niet van toepassing als de toegestane maximum hoeveelheid van een bepaalde stof niet wordt overschreden (a), de stof deugdelijk is verpakt (b) en die stof met inachtneming van de op de verpakking aangegeven gevaarsaanduidingen wordt gebruikt (c). Hierbij geldt dat de totale hoeveelheid stoffen niet meer mag zijn dan 100 kg of l.
De stof dient zodanig verpakt te zijn dat de verpakking tegen een normale behandeling bestand is (hetgeen bij de originele verpakking in de regel al het geval zal zijn) en van de inhoud niets onvoorzien uit de verpakking kan ontsnappen (hetgeen bij deugdelijke sluiting van een geopende originele verpakking in de regel het geval zal zijn). Bij gebruik overeenkomstig de gevaarsaanduiding moeten de zogenoemde R- en S-zinnen in acht worden genomen. Die zinnen, die in de regel op de originele verpakking zijn aangegeven, geven de producteigenschappen aan (R = risk: bijvoorbeeld 'in droge toestand ontplofbaar') en bevatten gebruiksinstructies (S = safety: bijvoorbeeld 'niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik').

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: