Artikel 7.6 - Brandgevaarlijke stoffen: lid 1

Beoordelingsmethodiek:
Controleer of in, op of nabij een bouwwerk brandgevaarlijke stoffen (als bedoeld in tabel 7.6) aanwezig zijn.

Aandachtspunt:
Uit tabel 7.6 blijkt dat medicinale zuurstof een gas is dat onder het voorschrift van artikel 7.6 valt.

Toelichting:
Dit artikel heeft betrekking op de aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen in, op en nabij bouwwerken, de zogenoemde huishoudelijke opslag. Onder brandgevaarlijke stoffen wordt verstaan: vaste stoffen, vloeistoffen en gassen die brandbaar of brandbevorderend zijn of die bij brand gevaar opleveren.
Sedert enkele jaren valt het geven van voorschriften over stoffen die zowel brand- als milieugevaarlijk zijn, vanaf de zogenoemde Ivb-grens uitsluitend onder de milieuregelgeving en het geven van voorschriften over dergelijke stoffen tot die Ivb-grens onder de bouwregelgeving. De Ivb-grens is de ondergrens waarmee in het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) was aangegeven welke hoeveelheden van welke stoffen onder de reikwijdte van dat milieubesluit vielen. Sinds 1 oktober 2010 is de Ivb opgegaan in de ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).
In dit lid is het verbod op het aanwezig zijn van brandgevaarlijke stoffen opgenomen. Of iets een brandgevaarlijke stof is, is af te lijden uit tabel 7.6.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: