Artikel 7.10 - Restrisico brandgevaar en ontwikkeling van brand

Beoordelingsmethodiek:
Omdat het is verboden in, op of aan een bouwwerk voorwerpen te plaatsen, te werpen of te hebben, handelingen te verrichten of na te laten of werktuigen middelen of voorzieningen te gebruiken of niet te gebruiken of anderszins belemmeringen op te werpen of hinder te veroorzaken, waardoor:
a. brandgevaar wordt veroorzaakt, of
b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt,
dient dit te worden gecontroleerd.

Aandachtspunt:
Enkele voorbeelden van situaties waarin een beroep op dit (kapstok)artikel gerechtvaardigd kan zijn:
- als brandgevaar wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld het opslaan van brandbaar materiaal of het verzamelen van afval in een onveilig opgestelde container (a)
- als op een beschermde of extra beschermde vluchtroute objecten staan die brandgevaar opleveren (a)
- als de terugloopruimte van een roltrap niet goed wordt schoongehouden. In een dergelijke ruimte opgehoopt stof, vet en vuil kan leiden tot brandgevaar (a)
- als in een ruimte bijvoorbeeld een zodanig grote vuurbelasting aanwezig is en/of een zodanig snel brandverloop kan optreden, dat de beheersbaarheid van brand zoals beoogd met de brand- of subbrandcompartimentering, niet is gewaarborgd en als gevolg daarvan de brand zou kunnen overslaan naar bijvoorbeeld een aangrenzende of nabij gelegen woning, ziekenhuis of andere kwetsbare gebruiksfunctie (b).

Toelichting:
Deze algemene verbodsbepaling ('kapstok'artikel) heeft betrekking op brandveilig gebruik waarin niet is voorzien door de andere voorschriften van dit besluit. Hiermee heeft het bevoegd gezag een 'kapstok' om in een specifiek geval in te grijpen als het brandveilig gebruik onvoldoende gewaarborgd is (ook als het gebruik op zich voldoet aan de voorschriften van dit besluit). Het gaat hier om een geclausuleerde bevoegdheid die uitsluitend kan worden toegepast in de in dit artikel genoemde omstandigheden.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat de gemeente algemene aanvullende of nadere eisen stelt. Voorts moeten de geëiste maatregelen altijd in verhouding staan tot het te bestrijden risico. De gemeente zal de noodzaak hiervan in het concrete geval moeten kunnen aantonen.

Bouwbesluit 2003:
Overeenkomstig artikel in Bouwbesluit 2003: -.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: