Artikel 6.55 - Verbouw: lid 3

Beoordelingsmethodiek:
Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven over de bepaling van het in de leden 1 en 2 bedoelde systeemrendement.

Toelichting:
Dit lid bepaalt dat bij ministeriële regeling nadere voorschriften zullen worden gegeven over het systeemrendement. Deze voorschriften hebben betrekking op de wijze van vaststelling van het in de leden 1 en 2 bedoelde systeemrendement.
Om eenvoudig na te gaan of aan het systeemrendement is voldaan zal in de toelichting op de ministeriële regeling per technisch bouwsysteem worden aangegeven bij welk soort systemen in ieder geval aan het vereiste systeemrendement wordt voldaan. Daarnaast zal een online rekentool worden ontwikkeld waarbij per systeem uitgerekend kan worden of aan de rendementeisen wordt voldaan.


Voldoet:

Voldoet niet:

Niet controleerbaar:

Niet van toepassing: